David Emler | CECS
Prague Area Studies | Faculty | University

PhDr. David Emler, Ph.D.

In his research, David Emler focuses on the collective memory and on the usage of the past in political discourses. He is also interested in the modern French history, German-French relations, historiography and the Cultural History of Central Europe.

Education

Charles University, Faculty of Social Sciences and Paris West University Nanterre La Défense, Contemporary History and Political Science, Ph.D., 2014

Charles University, Faculty of Social Sciences, West European Studies, Mgr. and PhDr., 2007

Charles University, Faculty of Social Sciences, Area Studies, Bachelor’s degree, 2004

Research projects

2018 – : Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti "VITRI" (The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice) (UNCE), Charles University (junior researcher)

2012 – 2017: Centrum pro výzkum kolektivní paměti (The Center for the Research of Collective Memory) (UNCE), Charles University (junior researcher)

2010 – 2012: Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin (Today’s European Landscape of Contemporary History Research), GA ČR, č. P410/10/1302 (Coinvestigator)

2008 – 2010: Využívání minulosti v politickém diskursu ve Francii od 90. let 20. st. do současnosti (Uses of the Past in Political Discourse in France since 1990s to the Present), GA UK, č. 31808 (Main investigator)

2007/2008: scholarship holder "Jeune chercheur francophone", Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha

Memberships

April 2018 – September 2018: head of the Department of German and Austrian Studies, the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

2018 – : member of the Editorial Board, Studia Territorialia. Acta Universitatis Carolinae

2016 – : member of the Presiding Board of the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University, member of the Dean’s Collegium of the Faculty of Social Sciences, Charles University

2016 – : chairman of the Council for the Dormitories and Students canteens, Charles University

August 2016 – January 2017: pověřený vedením Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK

2015 – : deputy head of the Department of German and Austrian Studies, the Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

2012 – 2013: member of the Presiding Board of the Academic Senate of the Faculty of Social Sciences, Charles University

Selected Publications

Chapters in Monographs

EMLER, David. "Utváření vlivových struktur v Evropě: Případ Front National ve Francii." In: Šír, Jan a kol., Ruská agrese proti Ukrajině, Praha: Karolinum 2017, s. 179–199. ISBN 978-80-246-3711-2.

EMLER, David. "Francouzská historiografie soudobých dějin." In: Pešek, Jiří a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války, Praha: Argo 2013, s. 16–53. ISBN 978-80-257-1053-1.

FILIPOVÁ, Lucie – EMLER, David. "Německý historický ústav v Paříži." In: Pešek, Jiří – Filipová, Lucie a kol. Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880–2010), Praha: Karolinum 2013, s. 99–131. ISBN 978-80-246-2175-3.

EMLER, David. "Dějiny a paměť v knize Paula Ricoeura 'La mémoire, l'histoire, l'oubli'." In: Skálová, Barbora a kol. Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Praha: Matfyzpress 2011, s. 9–17. ISBN 978-80-7378-157-6.

EMLER, David. "Počátky evropské integrace 1945–1949." In: Pešek, Jiří a kol. Juvenilia Territorialia I., Praha 2006, s. 251–280. ISBN 978-80-239-8513-2. 

Articles

EMLER, David. "Využívání paměti v politickém diskurzu francouzských prezidentů Chiraka a Sarkozyho." Český časopis historický 111 (2013), č. 2, s. 335–354. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. "Francouzské 'zákony paměti'." Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia X (2010), č. 1, s. 9–28. ISSN 1213-4449.

EMLER, David. "Přijetí knihy La France de Vichy Roberta Paxtona francouzským tiskem a francouzskou historickou komunitou." Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I (2010), č. 2, s. 121–199. ISSN 1804-4247.

Others

EMLER, David. Recenze na knihu Milan Hlavačka, Antoine Marès, Magdaléna Pokorná et al. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha, Historický ústav 2011, 685 s. In Český časopis historický 112 (2014), č. 4, s. 804–808. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. "Editorial." Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I (2010), č. 2, s. 7–8. ISSN 1804-4247.

GRUNBERG, Gérard. "Volební účast v posledních evropských volbách v roce 2004" (s. 25–38); RUPNIK, Jacques. "Od 'antipolitiky' ke krizi demokracie: Co zbývá z dědictví disentu?"(s. 83–102) a COSTA, Olivier. "Právní rámec evropského občanství" (s. 237–243). Přeložil David Emler. In Monika MacDonagh-Pajerová a Christian Lequesne, (eds.), Demokracie v Evropě, Praha, Prostor 2006. ISBN 80-7260-162-8.

EMLER, David. Recenze na knihy Václav Veber, Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti. Praha, Lidové noviny 2004, 645 s. a Pierre Gerbet, Budování Evropy. Praha, Karolinum 2004, 450 s. In Český časopis historický 103 (2005), č. 1, s. 179–181. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. Recenze na knihu Pavla Horská, Martin Nodl, Antonín Kostlán (eds.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích (Cahiers du CEFRES č. 29), Praha, CEFRES 2003, 246 s. In Soudobé dějiny X (2003), č. 4, s. 642–643. ISSN 1210-7050.